Hot News :

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

วันศุกร์, 26 มีนาคม 2564 13:55
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมประชาคม และร่วมติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 สถานที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13
และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ