โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

วันอังคาร, 01 มีนาคม 2565 15:14

        องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) และพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
        สำหรับการลงพื้นทีจัดเวทีประชุมประชาคมครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ และเปิดโอกาสให้ ประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมประชาคม ร่วมติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 17 -21 มกราคม 2565 สถานที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ