ข่าวกิจกรรม

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประชุมคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ โดยมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ครั้งแรก
        ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับตำแหน่งต่าง ๆ มีดังนี้
1. นายอรุณ จำใบรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
2. นายอุดร ไชยรักาษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
3. นายวิชัย ประทุมวัน ได้รับการคัดเลือกเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) และพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
        สำหรับการลงพื้นทีจัดเวทีประชุมประชาคมครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ และเปิดโอกาสให้ ประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมประชาคม ร่วมติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 17 -21 มกราคม 2565 สถานที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ขอประกาศว่า "เจ้าหน้าที่ อบต.นาสะไมย์ ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ " จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ???

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเติมที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง ถึงแม้จะเป็นอิสระ แต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความาโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

  รูปภาพกิจกรรมโครงการรับซื้อขยะทองคำ ประจำเดือน กันยายน 2563

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮีนาลานาจานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดศาลา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

    กองสาธารณสุขฯ อบต.นาสะไมย์ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณห้องประชุม อบต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นำทีมท่านนายกบุญสิน ศรีธรรม ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด รองปลัด ผอ.รุ่งวิทย์ ผอ.รพสต.นาสะไมย์ และมี หมอเหมียว ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ ทีม อสม. จิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ และมอบหมายให้อาสาสมัครฉีดวัคซีนพร้อมรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนตำบลนาสะไมย์ต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ