ข่าวกิจกรรม

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเติมที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง ถึงแม้จะเป็นอิสระ แต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความาโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

  รูปภาพกิจกรรมโครงการรับซื้อขยะทองคำ ประจำเดือน กันยายน 2563

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮีนาลานาจานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดศาลา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

    กองสาธารณสุขฯ อบต.นาสะไมย์ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณห้องประชุม อบต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นำทีมท่านนายกบุญสิน ศรีธรรม ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด รองปลัด ผอ.รุ่งวิทย์ ผอ.รพสต.นาสะไมย์ และมี หมอเหมียว ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ ทีม อสม. จิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ และมอบหมายให้อาสาสมัครฉีดวัคซีนพร้อมรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนตำบลนาสะไมย์ต่อไป

     อบต.นาสะไมย์ นำทีมโดยท่านนายก บุญสิน ศรีธรรม และปลัด งามพิศ วงษ์สามารถ ได้จัดอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 และสอนจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับทีม อสม. และจิตอาสา ตลอดเจ้าหน้าที่ของ อบต. และขอบคุณท่าน ผอ.รุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ ผอ.รพสต.นาสะไมย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันตนเองจากโรคฯ ค่ะ

  ทีม รพสต.นาสะไมย์ อสม.ตำบลนาสะไมย์ และ อบต.นาสะไมย์ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนาสะไมย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลนาสะไมย์ ตอลดจน ทีมอสม.ตำบลนาสะไมย์ ทุกหมู่บ้านที่ร่วมทำกิจกรรมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์

   ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดอปท. ที่ทำการอปท. โรงเรียน และศพด.ในสังกัดอปท.เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จึงได้ดำเนินโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ