การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์, 01 เมษายน 2565 15:41

       การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
   โดยในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ นำโดยนายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ประธานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ มอบนโยบาย กำหนดแนวทางเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ การรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนในการป้องกันการทุจริต การเน้นยำประเด็นต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้
(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
(4) การปรับปรุง ทบทวน โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤตมิชอบ
(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

     โดยในการประชุมครั้งนี้ นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ระบุว่า นับเป็นกิจกรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนา ปรับปรุง ผลการประเมิน ITA และมีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบให้ดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ