การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 11:06

          กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์กับชุมชนตำบลนาสะไมย์ ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ คือ
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม เพื่อเป็นการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ทุกคน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ