กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 11:49

       กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
   โดยในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เพื่อรับฟังปัญหาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์แต่ละหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่องต่าง ๆ ด้วย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้แจ้งกำหนดแนวทางเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนในการป้องกันการทุจริต เน้นยำประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤตมิชอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
     โดยในการประชุมครั้งนี้ นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ระบุว่านับเป็นกิจกรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ลดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ