Hot News :

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563 14:45
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ