Hot News :

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะไมย์ ม.13 (จากนานายประเสร็ฐศักดิ์-โรงงานนายสมร ประทุมวัน))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 13 มกราคม 2564 10:16
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะไมย์ ม.13 (จากนานายประเสร็ฐศักดิ์-โรงงานนายสมร ประทุมวัน))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ