หัวหน้าส่วนราชการ

นางงามพิศ วงษ์สามารถ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปวรรัตน์ จันทะโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางผ่องศรี คลังทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมงคล ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอารัญ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลำพูน เดชกล้า

นักวิชากการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางระวีวรรณ ศรเผือก

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ