สำนักงานปลัด

นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายพัชรพงษ์ ศรีรอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวลำดวน ชูรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุจิตรา ศรีพนม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พันจ่าเอกถนัด โนนสมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวฐิติพร มหาแสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

นายสัญชัย ไชยรักษ์

พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ำ

นายสังเวียน เต้าทอง

พนักงานจ้างเหมานักการภารโรง

นางสาวมณีวัน เวฬุวนาธร

พนักงานจ้างเหมาแม่บ้าน

นายคณาพงษ์ จูมพิลา

พนักงานจ้างเหมาประจำรถบรรทุกน้ำ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ